🛰️ Satellit

Kopiera / klistra

Klicka på ikonen för att kopiera till Windows urklipp ▼

Menande

Applesatellit
GoogleSatellite
TwitterSatellit
Unicodesatellit
Synonymerfordon, rymd, rymden och satellit
KategoriResor och platser | luftfordon

Bilder

Satellit emoji
emoji unicode menande
🛰️ 1F6F0 FE0F satellit
🛰 1F6F0 (*)
* icke-standardiserad emoji